Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2012

wedieyoung
Czytanie książki jest, przynajmniej dla mnie, jak podróż po świecie drugiego człowieka. Jeżeli książka jest dobra, czytelnik czuje się w niej jak u siebie, a jednocześnie intryguje go, co mu się tam przydarzy, co znajdzie za następnym zakrętem.
— Jonathan Carroll
Reposted fromobnoxious obnoxious viarevalie revalie
wedieyoung
Płaczesz, bo myślisz, że masz powód, ale masz też sto powodów, aby nie płakać.
Reposted frommefir mefir viarevalie revalie
wedieyoung
3026 1ff2 390
Reposted fromretaliate retaliate viarevalie revalie
wedieyoung
0486 3258 390
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viarevalie revalie
wedieyoung
2282 f479
Reposted fromsoll soll viarevalie revalie
wedieyoung
Człowieka można tylko zniszczyć, nie pokonać.
— Marek Hłasko
Reposted fromgoniewicz goniewicz viarevalie revalie
wedieyoung
4061 39ed 390
Reposted fromrevalie revalie
wedieyoung
1846 bb5e 390
Reposted frombluecat bluecat viarevalie revalie
wedieyoung
wedieyoung
Teoria Oliwkowa polega na tym, że jeżeli jedna osoba lubi oliwki,a druga ich nie lubi to będą dobrą parą, bo partner nie lubiący oliwek, będzie je oddawał drugiej osobie.
Reposted fromKiro Kiro viarevalie revalie

April 18 2012

wedieyoung
Play fullscreen

jesteśmy jak te piłeczki

ulubiona reklama wszech czasów - rzygam tęczą
Reposted fromriddl3m riddl3m
wedieyoung
Reposted fromriddl3m riddl3m
wedieyoung
Play fullscreen

I got my scars right here

Reposted fromriddl3m riddl3m

April 17 2012

wedieyoung
9945 89b5 390
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viabemygod bemygod
wedieyoung
9247 ca30
Reposted frommartinini martinini viabemygod bemygod
wedieyoung
9142 de30
Reposted fromhalucine halucine viabemygod bemygod
wedieyoung
wedieyoung
Reposted fromNathanae Nathanae viabemygod bemygod
wedieyoung
wedieyoung
6663 e3fd 390
Reposted fromcytaty cytaty viabemygod bemygod
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl